Middenbouw

 

In de middenbouw zitten de 3e, 4e en 5e jaars.  

Wij hebben vijf middenbouwgroepen die veel samenwerken. 
De stamgroepen van dit schooljaar zijn:  

 • Groep Paula/Anke L
 • Groep Annemiek/Jacqueline B
 • Groep Manna K/Anke L
 • Groep Anke S/ Anke L: De Big Bennies
 • Groep Nikki 

Ook in de middenbouw werken we met het ritmisch weekplan waarbij we de vier basisactiviteiten hanteren.

Gesprek
We starten en sluiten de dag af in de kring.
De kring is de plek waar we elkaar ontmoeten voor gesprekken, voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën of om dagelijkse dingen te bespreken. Presenteren, met elkaar praten, naar elkaar luisteren en vragen stellen zijn vaardigheden die we op deze wijze oefenen.
In de middenbouw wordt  de inbreng van de kinderen in de kring steeds groter.
Er zijn kringen die door de kinderen voorbereid worden, zij bepalen het onderwerp en de inhoud en geven hier in de middenbouw zelf steeds meer sturing aan. Het presenteren en leiden van een kring zijn vaardigheden die zij hierbij leren. De groep oefent met het geven van feedback, wat ging er heel goed en waar zou iemand nog mee kunnen oefenen, de tops en tips.
Kringen die in deze bouw aan de orde komen zijn: boeken- , kunst- , vertel-, nieuws- de W.O. kring en de ik- kring.  (extra informatie om een kring samen met je kind voor te bereiden kun je vinden in de bijlage)

Werk 
In ons hele onderwijs staat betekenisvol leren voorop. In de middenbouw verschuift het accent van spelend naar schoolser leren.
Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Dat betekent dat we naast de 2 schoolprojecten, aan middenbouwprojecten werken.  Dit doen we vooral op de middagen. De vakken begrijpend lezen/luisteren en creatieve vorming/drama/muziek worden aan de thema’s gekoppeld. Ook werken we per schooljaar aan onderzoekend/ontwerpend en ondernemend leren.
In het schooljaar 2019-2020 verdiepen wij ons in de middenbouw,  naast de schoolprojecten (Engeland/vervoer en Robotica) in de volgende thema’s: De Gouden weken(groepsvorming),  Geloven, Herfst, Sinterklaas, Kerst, Bouwen, De Kinderjury en de natuur, specifiek gericht op de dieren.


In de ochtend en wisselend ook het eerste deel van de middag staat het leren lezen en schrijven, taal, spelling en rekenen centraal. Gedurende het blokuur krijgen de 3de, 4de en 5de jaars afwisselend instructie aan de instructie/midden-tafel. De andere kinderen zitten in gemengde tafelgroepjes en werken met behulp van hun dag- of weektaak aan hun werk. Kinderen worden in de middenbouw steeds zelfstandiger. Gedurende de 20 minuten dat de stamgroepsleider uitleg geeft, mogen zij haar niet storen. Hulp vragen doen zij in hun tafelgroepje, aan hun maatje, of een ander kind in het groepje.  Hierbij leren kinderen om ook de stof aan elkaar uit te leggen. Wanneer er toch een stamgroepsleider  nodig is om verder te komen, kiezen zij een andere opdracht van de weektaak. De stamgroepsleider loopt na de instructie een ronde door de groep en kan dan de kinderen helpen.
Als het werk van hun dag of weektaak af is, zijn er kasten met keuzemateriaal. Verschillende spelletjes en opdrachten zorgen ervoor dat kinderen spelenderwijs, alleen of samen oefenen met de lesstof uit de middenbouw.
In de middenbouwgroepen is er ouderhulp. 1 a 2x per week komen ouders een half uurtje oefenen met kinderen die wat extra hulp/uitdaging nodig hebben. Dit gebeurt buiten de groep.
Naast het werken/oefenen op school vinden wij het ook belangrijk dat kinderen thuis oefenen. Ouders weten op die manier waar kinderen mee bezig zijn op school en de kinderen voelen dan ook dat ze door ouders gesteund worden. Samen zorgen we zo voor de ontwikkeling van het kind. 
Hoe je kunt oefenen kun je vinden in de bijlagen onderaan. Daar zijn ook documenten toegevoegd die gebruikt kunnen worden bij het oefenen.

Spel

In de middenbouw is er een overgang van veel vrij spel naar meer geleid spel.
Sport en spel: op 2  dagen in de week hebben de kinderen gymles in de sportzaal van Groot Klimmendaal. De kinderen dagen dan gymkleding (broekje/shirt en gymschoenen)
 In april / mei kunnen ze meedoen aan het voetbaltoernooi dat door ouders wordt georganiseerd. Ook worden er soms clinics  verzorgt door een gastdocent/ouder. De 5dejaars krijgen een cursus “thema gericht’  zwemmen. Dit zal 6 keer 3 kwartier zijn in de periode november/december/januari
Vrij spel: Vooral in het begin van het schooljaar zullen de 3dejaars nog veel spelen. Na het werken aan de lees en rekenwerkjes zijn er momenten dat de kinderen even kunnen spelen. Dit kan met de speel/leesset horend bij de leesmethode, met de kapla/lego/knex, of met gezelschapsspelletjes uit de kast.
Ook zijn er momenten dat we met de hele stamgroep spelen. Ook dan kan er gekozen worden uit bovenstaande activiteiten. Het samen plezier maken, het samen beleven staat dan centraal.
We doen ook veel spelletjes in de kring, samen beleven, samen plezier maken, durven in een grote groep, leren van elkaar staan hierbij centraal. 

Viering.
In de stamgroep zijn er veel momenten om met elkaar te vieren. Verjaardagen van de kinderen of de stamgroepsleiders, begin en eind van projecten, kerst, carnaval, soms de geboorte van broertjes en zusjes etc. De ene keer vindt het vieren plaats in de eigen stamgroep, soms in clusters, met de andere middenbouwgroepen en soms ook schoolbreed.
Elk schooljaar is er 1 duo-viering. Dit is een viering samen met een MB of een BB groep. We werken dan aan toneel/dans/zang/decor. Ouders zijn welkom bij deze viering. 

Ook worden de twee schoolprojecten afgesloten met een bouwviering. Hierbij laten we zien wat we geleerd hebben tijdens het project. Ouders zijn bij deze vieringen welkom! Ook hebben we in de MB MB-projecten die we soms afsluiten met een viering. Dit doen we dan ook in de eigen stamgroep.
Een bijzondere viering in de middenbouw is aan het eind van het schooljaar. De groep neemt afscheid van de 5de jaars, zij mogen na de zomer starten in de bovenbouw. Nog 1 keer staan de oudsten dan in het zonnetje.
Samen vieren zorgt voor verbinding. In de middenbouw krijgen de kinderen steeds meer ruimte om zelf invulling te geven aan de verschillende vieringen. Hierbij heeft elk kind eigen talenten die ingezet kunnen worden. Het ene kind is een echt podiumbeest, terwijl een ander kind zich liever buigt over een mooi decor. Uiteindelijk komen alle talenten samen in een mooie en verzorgde viering. Iets waar je als groep trots op mag zijn.

Bijzondere activiteiten:

 • Stamgroepsdag; Dit is een dag (meteen in de eerste week), waarbij de kinderen elkaar beter  leren kennen, er worden dan vooral veel groepsactiviteiten gedaan, om te oefenen met het samenwerken en het samenspelen, en om elkaar beter te leren kennen. Welke kinderen zitten in onze stamgroep, wat vinden we leuk om te doen, welke regels vinden we belangrijk. Het samen staat centraal. Van hieruit gaat de groepsvorming verder. (gouden weken)
 • Ixperium; Elk schooljaar bezoeken we dit centrum om kennis te maken met ict toepassingen en robotisering.
 • Natuurcentrum Arnhem: Elk schooljaar bezoeken we een lokaal van Natuurcentrum Arnhem. Hier  wordt door een medewerker een les verzorgd in een bepaald thema. Dit jaar hebben we ons ingeschreven voor een les over bomen en een les over de herfst, bij het project herfst. Daarnaast  een les over “diertjes in het water”, bij het project natuur, dieren. 
 • De MB doet elk jaar mee aan de afvalestafette. Dit jaar zal die plaatsvinden in de week van 16 maart. We gaan dan in groepjes zwerfafval opruimen in onze eigen wijk. Ook leren we dan meer over wat zwerfafval veroorzaakt. 
 • Schoolreis; we wisselen per twee jaar de af; een busreis en een schoolreis in de buurt van school rondom een thema; Komend schooljaar is  een bosspel gepland.
 • Kinderjury: Elk schooljaar doen de 4de en 5dejaars mee met de kinderjury. Zij moeten dan 3 boeken lezen die geselecteerd zijn voor de kinderjury. Vervolgens mogen de kinderen stemmen op hun top 3. Landelijk wordt dan bepaald welk boek gekozen wordt tot winnaar. Meestal start dit in maart, maar de kinderen kunnen al eerder starten met lezen. (3de jaars die ook graag mee willen doen, mogen ook meedoen)
 • Jenaparlement: in het parlement wordt elke midden- en bovenbouwstamgroep door een kind vertegenwoordigd. 

Voor de 3dejaars:
Wat is belangrijk om thuis te oefenen:

Rekenen:
 -oefenen met de getallen, spelenderwijs tellen/terugtellen/raad mijn getal/dobbelsteenbeelden, getallen benoemen.
-splitsen van getallen. Ik heb in totaal 7 snoepjes, ik heb er 5 in mijn ene hand, hoeveel snoepjes heb ik dan in mijn andere hand. De kinderen moeten dit op een gegeven moment kunnen dromen. Starten bij de kleine getallen en dan uitbouwen naar grotere aantallen. De splitsing van 10, noemen we de vriendjes van de 10/de verliefde getallen. Deze splitsing is erg belangrijk, ook voor het verdere rekenen. 
-als het splitsen goed lukt, oefenen met de sommetjes t/m 10 en uitbouwen naar sommen t/m 20. 
-verhaalsommen; bedenk een rekenkundig verhaaltje. De kinderen moeten proberen de som te zoeken in het verhaaltje. Sommen t/m 10/20 erbij en eraf, maar ook verdeel sommen en herhaald optellen komen al snel aan bod. Op de site www.redactiesommen.nl kunnen kinderen samen, of als ze al wat beter kunnen lezen, zelfstandig oefenen met verhaalsommen.
handige sites: 
www.spelletjesplein.nl 
www.redactiesommen.nl 

Spelling:

-t/m december vooral veel oefenen met hakken van M-K-M woorden. (medeklinker-klinker-medeklinkerwoorden)Ik zeg een woord, hak dat word in de verschillende klanken. Wat hoor je, wat schrijf je. Lukt dit goed dan kun je ook moeilijkere woorden oefenen, zoals M-K-MM, MM-K-M, MMM-K-M, 
M-K-MMM woorden.
We starten vanaf kern 7 (januari) met de methode Staal. Hierbij leren de kinderen spellingscategorieën met een bijbehorende spellingregel.  Je zou de kinderen ernaar kunnen vragen wat ze al geleerd hebben. 
De volgende stappen volgen we om woorden correct op te schrijven:
-schrijf op het woord: …….
-de kinderen zeggen het woord na, hardop, zodat ze de verschillende klanken horen.
-ze kijken in hun staalboek en bedenken de categorie
-dan bedenken ze de regel en het ondersteunende gebaar bij de categorie
-vervolgens schrijven ze het woord op
-daarna het woord nakijken.
-als laatste doen we alle stappen samen en schrijf ik het woord op het bord, de kinderen kijken na met een gekleurd potlood.
Voor de kinderen is het op deze manier duidelijk, omdat we het op school ook zo doen.

Lezen:
De kinderen krijgen de letters per kern aangeboden. Ze leren hoe de letter klinkt, hoe het ondersteunende gebaar is, hoe de letter voelt in je mond en hoe je de letter schrijft. 
Bij het leren lezen gebruiken we op school  de manier: voor-koor-zelf
Daar bedoelen we mee:
Eerst leest de juf, (de kinderen lezen mee door te kijken, 
Daarna lezen we samen (de juf en kinderen)
Dan leest een kind zelf.
 Dit doe je dan per rijtje woorden, of per zin/2 zinnen.
Jullie als ouders zouden het ook op deze manier kunnen doen. Op deze manier krijgen kinderen een goed woordbeeld, waarbij er niet meer gehakt en geplakt hoeft te worden en er dus meer tempo in komt.

We werken met de nieuwe KIM versie van veilig leren lezen. Hierbij zeggen ze dat zoemend lezen beter is dan hakken en plakken. Zoemend lezen is eigenlijk een soort van zingen, de letters meteen aan elkaar plakken. De kinderen kennen deze term ook, dus kun je ook benoemen naar je kind. Bij lezen hakken en plakken we dus niet meer!
De letters die de kinderen leren worden meteen onderverdeeld in letterfamilies: 
korte klinkers: i e o a u
lange klinkers: aa ee oo uu
medeklinkers: k m s p r v n t b etc
2-tekenklanken: oe, ui, eu, ie, ou, au, ij, ei, 

De kinderen hiernaar terug vragen is ook goed. Bij welke letterfamilie hoort de i? Antwoord: De korte klinkers.

Per kern krijgen de kinderen de veilig en vlot boekjes waar we op school uit lezen als kopie mee naar huis. Het is fijn als er elke dag even in gelezen wordt, tot het nieuwe boekje mee naar huis komt. Je kunt het boekje vaker lezen, om zo steeds meer tempo te krijgen. Het gaat er op een gegeven moment om dat de kinderen leren op tempo te lezen en een goed woordbeeld krijgen. Extra oefenen is dan heel belangrijk.

Ook kunnen de kinderen thuis met de software van VLL werken. Begin van het schooljaar krijg je daar een inlogcode voor. 

Voor de 4dejaars:
Wat is belangrijk om thuis te oefenen:

Rekenen:

 -Op speelse wijze de sommen t/m 10 herhalen op tempo. 
-Starten met de sommen t/m 20 (over het 10-tal) op tempo. 
-Ook komen dit jaar de tafels 1 voor 1 aan bod. Welke tafels de kinderen wanneer moeten oefenen kun je aan je kind of stamgroepsleider vragen. We starten eerst met het begrip keersom/tafel. 
-Vanaf de herfstvakantie krijgen de kinderen 1/2-wekelijks tempotoetsen. Eerst nog van de sommen t/m 20. De kinderen moeten dan proberen zoveel mogelijk sommen te maken binnen een minuut en dat 4x. Het gaat erom dat de kinderen steeds beter leren automatiseren en de sommen op een gegeven moment kunnen dromen. Als de kinderen de tafels 1 t/m 5 en 10 aangeboden hebben gekregen krijgen ze ook hier tempotoetsen van.
-Voor het inzicht is het belangrijk verhaalsommen te oefenen. Ook dit kan op speelse wijze, door zelf een rekenkundig verhaaltje te maken. Het kind moet dit vervolgens oplossen. Belangrijk hierbij is dat het kind leert om de som in een verhaal te vinden. Is het een optel/ een aftrek/een keer/ of deelsom. Op de  site www.redactiesommen.nl kan een kind zelfstandig oefenen.

handige sites:
www.spelletjesplein.nl 
www.redactiesommen.nl 
app: rekentijd, spuq

Spelling: 
We werken met de methode Staal. De kinderen krijgen bij deze methode 4x per week een instructie en doen 4 keer een verwerking in een werkboek. De methode zegt dat het niet nodig is om daarnaast nog extra thuis te oefenen. Dit kan zelfs verwarrend zijn voor kinderen, omdat ouders niet precies weten hoe er mee gewerkt wordt en wat de categorieën en spellingregels zijn die we gebruiken. 
De volgende stappen volgen we om woorden correct op te schrijven:
-schrijf op het woord: …….
-de kinderen zeggen het woord na, hardop, zodat ze de verschillende klanken horen.
-ze kijken in hun staalboek en bedenken de categorie.
-dan bedenken ze de regel en het ondersteunende gebaar bij de categorie.
-vervolgens schrijven ze het woord op.
-daarna het woord nakijken.
-als laatste doen we alle stappen samen en schrijf ik het woord op het bord, de kinderen kijken na met een gekleurd potlood.
Voor de kinderen is het op deze manier duidelijk, omdat we het op school ook zo doen.

Lezen: 
-Thuis boeken lezen blijft belangrijk, hardop en in het hoofd. Ook als het kind op niveau is, of al verder is.  Als een kind moeite heeft met lezen adviseert de stamgroepsleider soms ook om met woordkaarten te oefenen.
-Elke dag 10 minuutjes hardop lezen heeft al veel effect op de ontwikkeling van lezen.
 

Voor de 5dejaars:
Wat is belangrijk om thuis te oefenen:
Rekenen:
 -Tafels: de 5dejaars kinderen “moeten” de tafels 1 t/m 6 en 10 al op tempo kunnen. Dit is vaak nog lastig. Goed oefenen, spelenderwijs, tussendoor, in de auto, kan al erg veel helpen. Tafelspelletjes op de computer, of app vinden kinderen ook vaak erg leuk.
-De tafels 7,8,9 komen er bij de 5dejaars bij. Ook deze kun je spelenderwijs oefenen, of op app/computer. 
-Huiswerk: vanaf de herfstvakantie krijgen de kinderen wekelijks een blad mee om thuis tafels te oefenen. Doel hiervan is:  het blijven oefenen van de tafels, ook thuis, zodat ouders ook weten waar we mee bezig zijn, maar ook een doel is om een werkje mee naar huis te nemen en het vervolgens te maken en een week later weer mee terug te nemen. Het oefenen in omgaan met huiswerk.
-De sommen t/m 20 (over het 10-tal) blijven oefenen op tempo. 
-Tempotoetsen: vanaf de herfstvakantie krijgen de kinderen 1/2-wekelijks tempotoetsen. De kinderen moeten dan proberen zoveel mogelijk sommen te maken binnen een minuut en dat 4x. Het gaat erom dat de kinderen steeds beter leren automatiseren en de sommen op een gegeven moment kunnen dromen.
-Redactiesommen: voor het inzicht is het belangrijk verhaalsommen te oefenen. Ook dit kan op speelse wijze, door zelf een rekenkundig verhaaltje te maken. Het kind moet dit vervolgens oplossen. Belangrijk hierbij is dat het kind leert om de som in een verhaal te vinden. Is het een optel/ een aftrek/een keer/ of deelsom. Op de site: www.redactiesommen.nl  kunnen kinderen zelfstandig oefenen.

Handige sites: 
www.spelletjesplein.nl 
www.redactiesommen.nl 
app: rekentijd, spuq 

Spelling: 
We werken met de methode Staal. De kinderen krijgen bij deze methode 4x per week een instructie en doen 4 keer een verwerking in een werkboek. De methode zegt dat het niet nodig is om daarnaast nog extra thuis te oefenen. Dit kan zelfs verwarrend zijn voor kinderen, omdat ouders niet precies weten hoe er mee gewerkt wordt en wat de categorieën en spellingregels zijn die we gebruiken. 
De volgende stappen volgen we om woorden correct op te schrijven:
-schrijf op het woord: …….
-de kinderen zeggen het woord na, hardop, zodat ze de verschillende klanken horen.
-ze kijken in hun staalboek en bedenken de categorie.
-dan bedenken ze de regel en gebaar bij de categorie.
-vervolgens schrijven ze het woord op.
-daarna het woord nakijken.
-als laatste doen we alle stappen samen en schrijf ik het woord op het bord, de kinderen kijken na met een gekleurd potlood.
Voor de kinderen is het op deze manier duidelijk, omdat we het op school ook zo doen.

Lezen: 
-Thuis boeken lezen blijft belangrijk, hardop en in het hoofd. Ook als het kind op niveau is, of al verder is.  Als een kind moeite heeft met lezen adviseert de stamgroepsleider soms ook om met woordkaarten te oefenen.
-Elke dag 10 minuutjes hardop lezen heeft al veel effect op de ontwikkeling van lezen.