Krijgen de kinderen op een Jenaplanschool meer of minder lesstof dan op andere scholen?

Nee, maar we bieden het wel anders aan. Op onze school beschouwen we leren als een proces. Wij spreken je kind aan op zijn specifieke kwaliteiten. We gaan uit van wat je kind op een bepaald moment kan en benaderen je kind op een positieve manier. Het pedagogisch klimaat is essentieel; je kind moet het naar zijn zin hebben bij ons. Wij maken als school eigen keuzes in ons aanbod aan de kinderen.

Wordt er voldoende gewerkt, behaalt de school dezelfde doelen?

De kinderen krijgen groepsinstructie. Vaak in een kleine groep: kort en effectief. Daarna werken ze zelf verder, eventueel met hulp van elkaar of van de stamgroepsleider. Kinderen die moeite hebben met hun weektaak krijgen extra aandacht van de stamgroepsleider. Soms past hij in overleg met het kind en de ouder het programma aan. Dit geldt ook voor kinderen die juist gemakkelijk door de leerstof gaan. Zij krijgen in overleg uitdagendere leerstof aangeboden.

Toetst de school de kinderen op de belangrijkste leergebieden?

We observeren en zijn met de kinderen in gesprek over hun resultaten. Ook toetsen we de kinderen in alle groepen met behulp van methode- en Citotoetsen. (taal, rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen) Hierdoor krijgen we goed inzicht in de mogelijkheden en vorderingen van je kind. In de verslaggesprekken bespreken we hoe je kind presteert. Het belangrijkste vinden wij het om te laten zien hoe je kind zich ontwikkelt naar zijn of haar eigen mogelijkheden. Maar de toets geeft ook aan hoe je kind presteert ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Samen met je kind proberen we het maximale eruit te halen. We stemmen ons onderwijsaanbod niet af op de Cito-toets maar op de leerdoelen per leerjaar. Bij de kleuters die nog geen toets kunnen maken, zijn er alleen de observaties van de stamgroepsleider.

Houdt de school de vorderingen bij?

Ja. De leervorderingen worden bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. De stamgroepsleiders laten je drie keer per jaar zien hoe je kind vordert. In de groepen  1 t/m 8 houden we het bij in een observatie danwel leerlingvolgsysteem dat per leergebied laat zien hoe je kind zich ontwikkelt. Voor ons als school biedt dit systeem mogelijkheden om het eigen onderwijs te evalueren.

Doet de school mee aan de Centrale Eindtoets?

Ja. Wij doen al jaren mee aan de Centrale Eindtoets. De score die de school behaalt ligt al meerdere jaren ruim boven het landelijk gemiddelde.