Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen komen dus voor en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard dat iemand daar een klacht over wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze geldt voor iedereen die betrokken is bij de school. 

 

Klachtenregeling algemeen

Met ingang van 1 augustus 1998 is de onderwijswetgeving gewijzigd in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en de klachtenregeling. Volgens deze laatste regeling kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag (schoolbestuur) en het personeel. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. Door de klachtenregeling ontvangen wij op eenvoudige wijze signalen die ons kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. De klachtenregeling is alleen van toepassing als u met uw klacht niet ergens anders terecht kunt. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaats gevonden, kan er een beroep gedaan worden op de klachtenregeling.

Vertrouwenspersonen Heijenoordschool

Op iedere school is een interne vertrouwenspersoon aanwezig, waar iedereen met klachten van welke aard dan ook naar toe kan gaan. Elke ouder, kind of personeelslid  kan op een vertrouwenspersoon en beroep doen. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk wordt behandeld. De contactpersoon kan verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie. Ouders kunnen ook rechtstreeks bij de vertrouwenspersoon terecht, ook als men bijvoorbeeld alleen advies wil over een bepaald onderwerp.

Voor onze school zijn dat:

Dennis Besselink: dennis.besselink@floresonderwijs.nl

Jacqueline Ottervanger: jacqueline.ottervanger@floresonderwijs.nl

Nikki Rikken: nikki.rikken@floresonderwijs.nl

 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

De stichtingen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie van deskundigen, die uitspraken doet over klachten, die niet op een andere manier opgelost konden worden.

De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. Zij brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt de uiteindelijke beslissing over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen.

Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend.

 

LKC

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

t. 030 2809591

www.onderwijsgeschillen.nl
info@onderwijsgeschillen.nl

 
U kunt de klachtenregeling van schoolbestuur, Flores Onderwijs, terugvinden op de website van Flores onderwijs