Opbrengst en Resultaten

Volgen van de leerprestaties en uitstroom VO

Om de leerprestaties van de kinderen nauwkeurig te kunnen volgen, hanteren wij, zoals eerder aangegeven, op school het Cito - leerlingvolgsysteem. Deze Cito toetsen nemen we in de groepen 1 t/m 8 één of tweemaal per jaar af volgens een toetskalender. Het toetsen heeft een tweeledig doel: enerzijds geven ze voor elk kind het niveau voor alle cognitieve vakken aan en anderzijds bieden zij het team objectieve uitgangspunten om het eigen onderwijs te evalueren. De evaluatie gebruiken we om vast te stellen waar we ons onderwijs maar tevens onszelf als team, verder kunnen ontwikkelen en verbeteren om beter aan te sluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen op onze school. In onderstaande tabel is de uitstroom naar het soort voortgezet onderwijs weergegeven van de afgelopen jaren.


Top 3 van aandachtspunten en complimenten.

Uitslagen onderzoeken 2021-2022