Kwaliteit

Wij waarborgen en verbeteren onze kwaliteit van onderwijs door naar ons zelf te kijken. Binnen de kwaliteitszorg is het meten van onze opbrengsten een regelmatig terugkerend proces. We bekijken of ons onderwijs kwalitatief voldoet aan de doelen die we gesteld hebben. 

Schoolplan

In het schoolontwikkelingsplan, dat we eens in de vier jaar opstellen, leggen we verantwoording af bij de inspectie van onderwijs over de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid. In het plan staan de kerndoelen van het leren omschreven.

Ontwikkeling van je kind

De Heijenoordschool werkt met een systeem van leerlingenzorg volgens een vaste structuur. Dit betekent dat vanaf het moment dat een kind bij ons op school komt, het geobserveerd en getoetst wordt, totdat het de school verlaat. 

We maken gebruik van het LOVS (Leer- OntwikkelingsVolgsysteem) Dit zijn methode-onafhankelijke toetsen van het CITO. Per leerjaar wordt van je kind de leervorderingen over een langere periode gemeten. De leerresultaten worden weergegeven in vaardigheidscores en een niveauscores in een grafiek, zodat de ontwikkeling goed zichtbaar is. Met deze genormeerde toetsgegevens wordt een vergelijk gemaakt met landelijke resultaten. 

Lees meer over de toetsen en de wijze van interpretatie

In het onderstaande document staat beschreven hoe de school omgaat met kinderen die de sneller ontwikkelen en kinderen die  meer tijd nodig hebben om het lesaanbod eigen te maken.

Samenwerking met ouders

Onze school hecht grote waarde aan een constructieve en positieve samenwerking met ouders.
Wij proberen alle ouders op zo veel mogelijk manieren te informeren en te betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen (intakegesprekken, informatieavond;  spreek- en verslaggesprekken, plenaire ouderavond etc.).

Verder gebruiken wij een aantal communicatie-instrumenten (website, klasbord, schoolgids, nieuwsbrief en jaarkalender) die er op gericht zijn om ouders tijdig, transparant en volledig te informeren over de gang van zaken op school.

Zorg

Om de zorg voor kinderen te coördineren en de stamgroepsleiders te ondersteunen, is er op school een kwaliteitscoördinator. 

In het zorgplan is vastgelegd wanneer een stamgroepsleider met ouders en/of externe instellingen overleg heeft. Samen stemmen we af 'hoe te handelen' rondom de zorg voor het kind. Dit zorgplan wordt ieder jaar bijgesteld door het zorgteam en is op te vragen bij onze Intern begeleiders.

E-mail aan: meta.blaauw@floresonderwijs.nl

Groepsgrootte

Om goede zorg voor elk kind te kunnen bieden streven we in de midden- en bovenbouw naar een maximale groepsgrootte van  28 kinderen.

Bekijk de uitleg (in 3 minuten) over passend onderwijs

Jeugdarts en verpleegkundige

Op onze school voert VVGM GGD/Hulpverlening Gelderland Midden onderzoeken uit om vroegtijdig gezondheidsproblemen op te sporen. Kinderen worden een eerste keer gescreend in groep 2. Hier moet je als ouder bij aanwezig zijn. De tweede screening vindt plaats als je kind in groep 7 zit. Hier hoef je als ouder niet bij te zijn. Het gaat om een kort lichamelijk onderzoek. Daarnaast worden er vragen gesteld over de leefstijl van je kind. De school wordt alleen geïnformeerd over zaken komend uit het onderzoek als dat van belang is voor het leerproces of de algemene ontwikkeling van je kind. En alléén als je als ouder daar toestemming voor geeft. 

Jeugdarts: Carine Walsemann

Jeugdverpleegkundige: Lotte Ruijs

Doktersassistent: Mirjam van Baal

Je kunt rechtstreeks contact opnemen met deze mensen door te bellen of te mailen of via de Interne Begeleider van school.

bel: 088 355 60 00

E-mail de GGD

 

Logopedie

Een aantal keer per jaar bezoekt een logopedist van de sector Volksgezondheid/GGD van Hulpverlening Gelderland Midden onze school om kinderen te screenen. Kinderen worden rond hun vijfde verjaardag gescreend. Hierover krijg je als ouder van te voren bericht en je ontvangt daarna een brief met daarin de resultaten. De stamgroepsleider, intern begeleider of ouders kunnen ook om een screening vragen. Als het nodig is dan kan het kind via de huisarts verwezen worden naar een particuliere logopediepraktijk.

 

Pestprotocol

Natuurlijk doen we er met zijn allen alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen niet gepest worden. Mocht er toch sprake zijn van (dreigend) pestgedrag dan gebruiken we een protocol.

 

Doorstroomprotocol

We gaan op onze school zorgvuldig om met hoe kinderen doorstromen naar een volgende bouw. Daarom hebben we de procedures hieromtrent vastgelegd in dit protocol. Op deze manier is voor alle betrokkenen helder op welke gronden en volgens welke procedure onze school een beslissing neemt over doorstroming van de 2e en 5e jaars.