Schooldocumenten

 

Schoolplan 2020-2025

Dit schoolplan is voor de periode 2020-2025. Het schoolplan loopt in de pas met de ritmiek van het beleidsplan van de stichting Flores Onderwijs. 

In dit schoolplan wordt op  hoofdlijnen aangegeven hoe de Heijenoordschool de komende vier jaar aan haar verdere ontwikkeling wil werken. De missie en de visie zijn overgenomen uit het vorige schoolplan maar nieuwe ontwikkelingen zijn zoveel mogelijk ingevoegd.

Jaarplan 2022-2022

In dit jaarplan beschrijven we onze doelen voor dit schooljaar.

SchoolOndersteuningsProfiel

Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel beschrijft de school 

  • het niveau van de basisondersteuning, 
  • welke extra ondersteuning de school kan bieden, 
  • hoe deze ondersteuning is georganiseerd en 
  • wat de ambities zijn. 

Tevredenheidspeilingen

Iedere twee jaar peilen we de tevredenheid van ouders én kinderen. De uitkomsten hiervan zijn zeer waardevol voor ons.

Doorstroomprotocol

Bij ons onderwijs gaan de kinderen niet automatisch van het ene leerjaar naar het andere leerjaar. Wij bieden ons onderwijs geclusterd aan. Onderbouw: leerjaar 1 & 2. Middenbouw: leerjaar 3, 4 & 5 en Bovenbouw: leerjaar 6, 7 & 8. Alle kinderen die doorstromen naar een volgende bouw worden uitvoerig besproken. Hiermee garanderen we voor alle kinderen een geschikte plek bij ons op school.

 

Pestprotocol

Ieder kind heeft liefde en begrip nodig voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn persoonlijkheid.
(Beginsel 6 van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind)

De Heijenoordschool wil kinderen een veilig schoolklimaat bieden, waarin zij zich harmonieus kunnen ontwikkelen. De leerkrachten bevorderen een goede en prettige sfeer in de stamgroep door duidelijke afspraken met de kinderen te maken. Een van die afspraken is, dat kinderen op een prettige en respectvolle manier met elkaar omgaan, dat kinderen elkaar respecteren. Meestal lukt dat goed, maar in een enkel geval wordt een kind systematisch door anderen genegeerd of gepest. Dan komt een kind in de stamgroep dusdanig in de knel, dat pedagogische maatregelen van de leerkracht alleen niet meer volstaan. In zo’n geval moet men onder ogen zien dat er een ernstig probleem is. Niet alleen voor de leerkracht en voor het gepeste kind, dat door het pesten beschadigd wordt, maar ook voor de pesters, de klas en de betrokken ouders. Een klimaat waarin gepest wordt, tast iedereen aan. In een klas waarin gepest wordt, kan iedereen slachtoffer zijn.

Schoolveiligheidsplan

Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van grensoverschrijdend gedrag (agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten) die binnen of in de directe omgeving van de school kunnen voorkomen. Ons veiligheidsbeleid is een integraal onderdeel van ons totale schoolbeleid en vormt een samenhangend geheel met het personeelsbeleid en het arbobeleid. Het plan specifiek voor de Heijenoordschool volgt.

Scheidingsprotocol (vanuit Flores Onderwijs)

Het uit elkaar gaan van de ouders, kan voor een kind verstrekkende gevolgen hebben. In de relatie en communicatie tussen school-ouders-kind zal door een scheiding van de ouders het een en ander veranderen. Onze scholen zijn zich hiervan bewust. Het welzijn van het kind staat voorop en daarom is het van belang dat er een goede communicatie blijft bestaan. Dit protocol biedt houvast om de genoemde communicatie en de daarbij behorende informatieplicht in zo goed mogelijke banen te leiden. Het is bestemd voor onze scholen, hun leerkrachten en de ouders.

Protocol meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishanding gaat ons protocol in werking.

Voedingsplan Heijenoordschool

Op de Heijenoordschool willen wij kennis over (gezondere) voeding vergroten en daarmee het bewustzijn bij kinderen (en ouders). Het is belangrijk om de kinderen gezonde keuzes in voeding aan te leren. De juiste voedingsstoffen zorgen namelijk voor een goede ontwikkeling van het kind (en betere leerprestaties). Groente, fruit en volkorenbrood zijn belangrijke voedingsstoffen, ook bij traktaties.