Bovenbouw (groep 6, 7 en 8)

In de bovenbouw zitten de kinderen van groep 6, 7 en 8. Wij hebben vijf bovenbouw stamgroepen die veel samenwerken met elkaar maar ook met onderbouw en middenbouw. Aan het begin van elk schooljaar bedenken we samen een stamgroepsnaam. Deze stamgroepsnaam wordt ieder jaar gekoppeld aan het thema van de Kinderboekenweek, voor schooljaar 2022-2023 is dat "Gi-ga Groen". 

Dit jaar hebben we de volgende bovenbouw stamgroepen:
Stamgroep Jacqueline/Marit 
Stamgroep Dennis 
Stamgroep Wilma 
Stamgroep Christian:  
Stamgroep Karen

In de bovenbouw werken we met het ritmisch weekplan waarbij we de vier basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs hanteren: gesprek, spel, werk en viering.

Gesprek

We starten elke dag in de kring. In de kringgesprekken vragen we van de kinderen een aandachtige luisterhouding, leren we de kinderen vragen te stellen, een mening te uiten, de ander te overtuigen en met elkaar te discussiëren over een ingebracht onderwerp. 
De kinderen bereiden, net als in de middenbouw, zelf kringen voor. In de bovenbouw zoeken we naar verdieping qua inhoud en in de wijze van informatie presenteren. De thema's van de kringen wisselen jaarlijks. In het schooljaar komen de volgende kringen aan bod: 

  • De boekenkring (promotie van een boek)
  • De W.O. kring (gekoppeld aan wereldoriëntatie)
  • De jij-kring (waarin een stamgroepsgenoot centraal staat)
  • De debatkring (samen met een stamgroepsgenoot wordt een debat voorbereid en geleid) 
  • Tot slot kiest de stamgroepsleider in samenspraak met de kinderen nog een onderwerp voor een kring, bijvoorbeeld een proefjeskring, nieuwskring, kunstkring of vrije keuze kring.  

Spel

Twee keer per week hebben de kinderen gymles in de sportzaal van Groot Klimmendaal. In één gymles staat spel centraal en de andere gymles is een toestel les. Ieder jaar wordt er door Sportbedrijf Arnhem een schoolvoetbaltoernooi georganiseerd, waaraan de kinderen vrijwillig kunnen deelnemen. 

Werk

Door het gehele schooljaar, in periodes van 4- 6 weken,  werken we vanuit de wereldoriëntatie aan thema’s. In het schooljaar komen de volgende thema's aan bod: Jagers en Boeren, Grieken en Romeinen, Natuur, Monniken en Ridders en Steden en Staten. Daarnaast werken we twee keer per jaar met de hele school aan een thema. Dit jaar zijn dat de thema's Worden wat je wil (thema kinderboekenweek) en de Middeleeuwen.  

In de projecten leren we kinderen o.a. te onderzoeken, nieuwsgierig te zijn, zelf leervragen te stellen en te formuleren, creatief te denken, samen te werken en om te gaan met ICT. De vakgebieden begrijpend lezen en kunst- en cultuur koppelen we aan de verschillende thema’s.

Net als in de middenbouw werkt de bovenbouw met blokperiodes. Tijdens een blokperiode geeft de stamgroepsleiding roulerend instructie aan de 6e, 7e en 8ste  jaars. De nadruk ligt hierbij op taal, lezen, rekenen en spelling. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan Engels, topografie en kunstzinnige vorming.

De kinderen werken met een weektaak. Dit is een overzicht waarop al het werk van die week staat beschreven. De kinderen leren te plannen door het werk zelf over de week heen te verdelen. Naast de basisstof wordt de weektaak eventueel aangevuld met extra oefenstof of verrijkende opdrachten.

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen geleidelijk aan ook meer huiswerk mee naar huis, namelijk het leren van topografie, Engels, het maken van een werkstuk en het voorbereiden van kringen. De 6e, 7e jaars en 8e maken één keer per jaar een werkstuk over een zelfgekozen onderwerp. 

Viering 

In de bovenbouw zijn er verschillende momenten die we met elkaar vieren: verjaardagen van de kinderen, afsluitingen van een project, kerst en carnaval. De ene keer vindt het vieren plaats in de eigen stamgroep, soms in clusters (met een andere midden- en bovenbouwgroep), soms met de andere bovenbouwgroepen en soms ook schoolbreed.

Een bijzondere viering in de bovenbouw is de eindviering van de 8e jaars waarin ze hun afscheid van de basisschool vormgeven. In februari starten we samen met de kinderen met het maken van een verhaal. We vragen ouders voor hulp tijdens het oefenen met verschillende groepjes kinderen. Ouders met specifieke kwaliteiten op gebied van toneel, dans, muziek zijn hierbij extra welkom. 

Bijzondere activiteiten

(specifieke data staan in de jaarkalender of worden in de  loop van het schooljaar bekend gemaakt) 

  • Kamp: De bovenbouw gaat op kamp aan het begin van het schooljaar. 
  • Schoolreis: we wisselen per twee jaar af: het ene jaar een busreis en het andere jaar een sportdag op Papendal, waarbij de kinderen de kennismaken met verschillende sporten.
  • Stamgroepsavond: één keer per jaar organiseren de kinderen een stamgroepsavond op school.
  • Jenaparlement: In het Jenaparlement wordt elke midden- en bovenbouwstamgroep door een kind vertegenwoordigd.
  • Eindtoets: 18, 19 en 20 april 2023 maken de 8e jaars de verplichte eindtoets.

Naar het voortgezet onderwijs (VO)

Vanaf midden groep 7 bespreken we met het kind en de ouders regelmatig de wensen en mogelijkheden voor de keuze van het vervolgonderwijs. In begin van het schooljaar ontvangen ouders van 8e jaars een overzicht van alle activiteiten met betrekking tot het voortgezet onderwijs. In december wordt er altijd er een stedelijke voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs georganiseerd. Er zijn vanaf november t/m februari op de verschillende scholen van het voortgezet onderwijs minilessen en open dagen te bezoeken. De definitieve keuze voor een school en een ondertekend onderwijskundig rapport (OKR) moet 1 maart terug zijn op school. Voor 15 maart moet je je kind hebben ingeschreven op een school voor het voortgezet onderwijs.

Gymrooster

We gymen in de gymzaal van Klimmendaal, dit is op loopafstand van school.

Gymrooster volgt z.s.m.