Bovenbouw (groep 6, 7 en 8)

In de bovenbouw zitten de kinderen van groep 6, 7 en 8. Wij hebben vijf bovenbouw stamgroepen die veel samenwerken met elkaar maar ook met onderbouw en middenbouw. Aan het begin van elk schooljaar bedenken we samen een stamgroepsnaam.

Dit jaar hebben we de volgende bovenbouw stamgroepen:
Stamgroep Jacqueline:  De Toettoetautootjes 
Stamgroep Dennis: The Oldtimers
Stamgroep Wilma/Paula: De wielen van de bus
Stamgroep Christian: De wonderlijke wereldreizigers 
Stamgroep Brigitte/Jacqueline B.: De kwakende oude eendjes

In de bovenbouw werken we met het ritmisch weekplan waarbij we de vier basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs hanteren: gesprek, spel, werk en viering.

Gesprek

We starten elke dag in de kring. In de kringgesprekken vragen we van de kinderen een aandachtige luisterhouding, leren we de kinderen vragen te stellen, een mening te uiten, de ander te overtuigen en met elkaar te discussiëren over een ingebracht onderwerp. 
De kinderen bereiden, net als in de middenbouw, zelf kringen voor. In de bovenbouw zoeken we naar verdieping qua inhoud en in de wijze van informatie presenteren. De thema's van de kringen wisselen jaarlijks. In het schooljaar 2019-2020 komen de volgende kringen aan bod: 

• De boekenkring (promotie van een boek)
• De W.O. kring (gekoppeld aan wereldoriëntatie)
• De feestdagenkring (hierin staat een feestdag centraal)
• De beroepenkring (hierin staat een beroep centraal)
• De duo-kring (samen met een stamgroepsgenoot bereid je een kring naar keuze voor) 

Spel

Twee keer per week hebben de kinderen gymles in de sportzaal van Groot Klimmendaal. In één gymles staat spel centraal en de andere gymles is een toestel les. Ieder jaar wordt er door Sportbedrijf Arnhem een schoolvoetbaltoernooi georganiseerd, waaraan de kinderen vrijwillig kunnen deelnemen. Daarnaast kunnen de kinderen in het schooljaar 2019-2020 tijdens de Sportdag op Papendal kennismaken met verschillende bekende en onbekende sporten door het volgen van verschillende clinics. 

Werk

Door het gehele schooljaar, in periodes van 4- 6 weken,  werken we vanuit de wereldoriëntatie aan thema’s. In het schooljaar 2019-2020 komen de volgende thema's aan bod: Media, Ontdekkers en Hervormers, Regenten en Vorsten, Verkeer en De mens. Daarnaast werken we twee keer per jaar met de hele school aan een thema. Dit jaar zijn dat de thema's Vervoersmiddelen - Reis je mee? ( kinderboekenweek) en Robotica.  
In de projecten leren we kinderen o.a. te onderzoeken, nieuwsgierig te zijn, zelf leervragen te stellen en te formuleren, creatief te denken, samen te werken en om te gaan met ICT. De vakgebieden begrijpend lezen en kunst- en cultuur koppelen we aan de verschillende thema’s.
Net als in de middenbouw werkt de bovenbouw met blokperiodes. Tijdens een blokperiode geeft de stamgroepsleiding roulerend instructie aan de 6e, 7e en 8ste  jaars. De nadruk ligt hierbij op taal, lezen, rekenen en spelling. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan Engels, topografie en kunstzinnige vorming.
De kinderen werken met een weektaak. Dit is een overzicht waarop al het werk van die week staat beschreven. De kinderen leren te plannen door het werk zelf over de week heen te verdelen. Naast de basisstof wordt de weektaak eventueel aangevuld met extra oefenstof of verrijkende opdrachten.
Vanaf groep 6 krijgen de kinderen geleidelijk aan ook meer huiswerk mee naar huis, namelijk het leren van topografie, Engels, het maken van een werkstuk en het voorbereiden van kringen. De 6e en 7e jaars maken één keer per jaar een werkstuk over een zelfgekozen onderwerp. De 8e jaars maken naast dit werkstuk ook nog een werkstuk over een onderwerp uit de Canon van Nederland.  

Viering 

In de bovenbouw zijn er verschillende momenten die we met elkaar vieren: verjaardagen van de kinderen, afsluitingen van een project, kerst en carnaval. De ene keer vindt het vieren plaats in de eigen stamgroep, soms in clusters (met een andere midden- en bovenbouwgroep), soms met de andere bovenbouwgroepen en soms ook schoolbreed.
Een bijzondere viering in de bovenbouw is de eindviering van de 8e jaars waarin ze hun afscheid van de basisschool vormgeven. In februari starten we samen met de kinderen met het maken van een verhaal. We vragen ouders voor hulp tijdens het oefenen met verschillende groepjes kinderen. Ouders met specifieke kwaliteiten op gebied van toneel, dans, muziek zijn hierbij extra welkom. 

Kringen

Beroepenkring
-       Kies een beroep waar je graag meer over te weten wilt komen (waar je dus nog niet zoveel over weet). Dat kan het beroep van één van je ouders zijn, een familielid of andere bekende.
-       Je kunt iemand die dat beroep heeft interviewen.  (Voorbeeldvragen zijn: Wat is je beroep? Welke opleiding heb je gevolgd? Bij welk bedrijf werk? Waar is je werkplek? Hoe lang doe je dit werk al? Waarom ben je dit geworden? Wat heb je nodig om dit werk te kunnen doen? Wat vind je leuk aan je werk? Hoe ziet je werkdag er meestal uit? Hoeveel uren werk je in een week en op welke momenten? Heb je speciale werkkleding nodig?)
Deze informatie kun je aanvullen met alle andere informatie die je over dit beroep gevonden hebt.
-       Over dit beroep ga je een korte spreekbeurt houden. Het is hierbij handig om je informatie in verschillende hoofdstukken op te delen.
-       De informatie schrijf je in steekwoorden op. Dit briefje mag je gebruiken tijdens je presentatie.
-       Vertel in je inleiding duidelijk waarom je juist voor dit beroep gekozen hebt.
-       Het is de bedoeling dat je de klas iets leert, dus vertel dingen waarvan je denkt dat de kinderen dat nog niet weten.
-       Tijdens je kring kun je eventueel materiaal laten zien rondgaan, denk hierbij aan plaatjes of voorwerpen. Je kunt hiervoor natuurlijk ook het digibord gebruiken.
-     Het is ook leuk als je iemand mee kunt nemen die meer ver het beroep kan vertellen. Let erop dat het  jouw eigen spreekbeurt blijft en niet die van je gast. Je kunt bijvoorbeeld een interview houden in de groep.
-       Aan het eind van de kring stel je de klas vragen over jouw spreekbeurt. Stel naast weetvragen ook inhoudelijke vragen of vraag kinderen naar hun mening over wat je verteld hebt.
-       Denk eraan dat je je presentatie goed oefent, zorg ervoor dat je goed weet wat je wilt vertellen en vertel zoveel mogelijk in je eigen woorden.
-       Aan het eind van de kring geef je de kinderen (kort) gelegenheid tot vragen stellen en vraag je de kinderen of ze nog opmerkingen of tips hebben.
-       Je kring duurt ongeveer een kwartier.
-       Begin op tijd met het voorbereiden van deze kring.
 
Nieuwskring
Begin ongeveer een  week van tevoren met het voorbereiden van je nieuwskring. Als je de nieuwskring gaat  
voorbereiden, let dan op de volgende punten:
Welk nieuwsartikel kies ik uit de (digitale) krant?
In welke krant heb ik het nieuws gevonden (bron)?
Kan ik een stukje voorlezen en het hele artikel in eigen woorden vertellen?
Heb ik naar aanleiding van het nieuws drie stellingen (dus geen vragen!) bedacht waar andere kinderen graag op willen reageren?
Kan ik zelf goed verwoorden wat ik van de stellingen vind?
      Denk eraan, het gaat erom dat er een discussie op gang komt…niet dat je zelf alleen aan het woord bent. Jij 
              neemt de leiding in de discussie.
              Je kring duurt ongeveer een kwartier.
 
 W.O. kring
-       Op de kringenlijst staat het onderwerp waarover jij je kring gaat houden. Het sluit aan bij het project van W.O. waar we dan in de groep aan werken.
-       Over deze persoon, dit onderwerp of deze periode ga je een korte spreekbeurt maken. Het is hierbij handig om je informatie in hoofdstukken in te delen.
-       De informatie schrijf je in steekwoorden op. Dit briefje mag je natuurlijk gebruiken tijdens je presentatie.
-       Het is de bedoeling dat je de klas iets leert, dus vertel dingen die de klas nog niet weet.
-       Aan het eind van de kring stel je de klas vragen over jouw spreekbeurt. Stel naast weetvragen ook inhoudelijke vragen of vraag kinderen naar hun mening over wat je verteld hebt.
-       Denk eraan dat je je presentatie goed oefent, zorg ervoor dat de goed weet wat je wilt vertellen en vertel zoveel mogelijk in je eigen woorden.
-       Aan het eind van de kring geef je de kinderen (kort) gelegenheid tot vragen stellen en vraag je de kinderen of ze nog opmerkingen of tips hebben.
-       Je kring duurt ongeveer een kwartier.
-       Begin op tijd met het voorbereiden van deze kring.
 
  
Boekpromotiekring
-       Je kiest een boek dat jij heel leuk vindt en waarvoor je graag ‘reclame’ wilt maken in de klas. Het is belangrijk dat je het hele boek (minimaal één keer) gelezen hebt, voordat je de leeskring gaat voorbereiden.
-       Vertel kort iets over de schrijver en eventueel over andere boeken van deze schrijver.
-       Vertel de klas duidelijk waarom je juist dit boek gekozen hebt, het is belangrijk hier van tevoren goed over na te denken (dus niet alleen omdat je het een leuk boek vindt…)
-       Vertel wie de hoofdpersonen zijn en beschrijf ze kort (leeftijd, karakter, rol in het verhaal).
-       Geef een samenvatting van het verhaal. Een goede tip is om van ieder hoofdstuk de hoofdgedachte te vinden. Dit kun je dan in steekwoorden opschrijven (dit briefje mag je er natuurlijk bij houden tijdens je kring).
-       Bedenk welk stukje of welke stukjes van het verhaal je voor wilt lezen. Kies iets uit dat echt laat horen hoe het boek geschreven is (bijvoorbeeld spannend, grappig, verdrietig). Het stukje dat je voorleest mag ongeveer vijf minuten duren.
-       Schrijf de informatie van je leeskring op in steekwoorden. Zo vertel je automatisch in je eigen woorden en kun je goed de kring in kijken.
-       Laat je leeskring thuis een keer helemaal zien aan je ouders en eventueel aan je broertje/zusje. Let hierbij op je leestempo, je stemvolume, je intonatie en het gebruik van leestekens (punten en komma’s). Hebben zij nog tips voor je? Moet je nog iets veranderen?
-       Je kring duurt ongeveer een kwartier
-       Aan het eind van de kring geef je de kinderen (kort) gelegenheid tot vragen stellen en vraag je de kinderen of ze nog opmerkingen of tips hebben.
-       Begin op tijd met het voorbereiden van deze kring.
 
Feestdagenkring
Als je de Feestdagenkring gaat voorbereiden, zorg er zelf voor dat je op tijd begint het de
voorbereiding.
Het is de bedoeling dat jij aan de stamgroep kunt uitleggen wat de betekenis is van deze feestdag, waarom dit wordt gevierd en binnen welk geloof deze feestdag thuishoort.
Je maakt een presentatie aan de hand van een powerpoint, prezi, muurkrant of
spreekbeurt.
Je neemt iets mee wat met deze feestdag te maken heeft. Dit kun je zelf maken of je
kunt iets laten zien.
-       Schrijf de informatie van je feestdagenkring op in steekwoorden. Zo vertel je automatisch in jouw eigen woorden en kun je goed de kring in kijken.
-       Laat je feestdagenkring thuis een keer helemaal zien aan je ouders en eventueel aan je broertje/zusje.
-       Je kring duurt ongeveer een kwartier
-       Aan het eind van de kring geef je de kinderen (kort) gelegenheid tot vragen stellen en vraag je de kinderen of ze nog opmerkingen of tips hebben.
-       Begin op tijd met het voorbereiden van deze kring
 
Duokring
-       Kies met je duomaatje een onderwerp waar jullie beide graag wat over zouden willen vertellen. 
-      Jullie spreken een aantal keren af, buiten schooltijd, om aan de kring te werken. Het is dus belangrijk om RUIM van tevoren af te spreken.
-     Presenteren in de groep, doen jullie samen, spreek goed af wie wat gaat vertellen.
-         Je kring duurt ongeveer een kwartier
-       Aan het eind van de kring geef je de kinderen (kort) gelegenheid tot vragen stellen en vraag je de kinderen of ze nog opmerkingen of tips hebben.
 

Klasbord

Als ouder kun je actuele zaken van de stamgroep volgen via Klasbord. Klasbord is een app en is gratis te downloaden in de App Store/Google Play/Microsoft. Elke stamgroep heeft een eigen code die is op te vragen bij de stamgroepsleider.
Informatie over klasbord

Bijzondere activiteiten

(specifieke data staan in de jaarkalender of worden in de  loop van het schooljaar bekend gemaakt. ) 
• Kamp: De bovenbouw gaat op kamp aan het begin van het schooljaar.
• Ixperium: Dit schooljaar bezoeken we dit centrum om kennis te maken met Robotica.
• Schoolreis: we wisselen per twee jaar af: het ene jaar een busreis en het andere jaar de sportdag op Papendal.
• Stamgroepsavond: één keer per jaar organiseren de kinderen een stamgroepsavond op school.  
• Jenaparlement: In het Jenaparlement wordt elke midden- en bovenbouwstamgroep door een kind vertegenwoordigd.
• Eindtoets: 15, 16 en 17 april 2020 maken de 8e jaars de verplichte eindtoets.

Naar het voortgezet onderwijs (VO)

Vanaf midden groep 7 bespreken we met het kind en de ouders regelmatig de wensen en mogelijkheden voor de keuze van het vervolgonderwijs. In begin van het schooljaar ontvangen ouders van 8e jaars een overzicht van alle activiteiten met betrekking tot het voortgezet onderwijs. In december wordt er altijd er een stedelijke voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs georganiseerd. Er zijn vanaf november t/m februari op de verschillende scholen van het voortgezet onderwijs minilessen en open dagen te bezoeken. De definitieve keuze voor een school en een ondertekend onderwijskundig rapport (OKR) moet 1 maart terug zijn op school. Voor 15 maart moet je je kind hebben ingeschreven op een school voor het voortgezet onderwijs.

Gymrooster

We gymen in de gymzaal van Klimmendaal, dit is op loopafstand van school.

Dinsdag  
10:45 - 11:30 uur   • Dennis
11:30 - 12:15 uur   • Wilma / Paula
12:30 - 13:15 uur   • Jacqueline W.
13:15 - 14:00 uur   • Brigitte / Jacqueline B. 
Woensdag    
09:00 - 09:45 uur   • Brigitte / Jacqueline B.
09:45 - 10:30 uur   • Jacqueline W.  
10:30 - 11:15 uur   • Christian
11:15 - 12:00 uur   • Wilma / Paula
Donderdag
11:00 - 11:45 uur   • Christian
13:15 - 14:00 uur   • Dennis