Wereldoriëntatie (Begrijpend lezen/lusteren | Creatieve vakken | Biologie | Natuurkunde | Aardrijkskunde | Geschiedenis | Wetenschap & Techniek)

Een Jenaplanschool is een wereldoriënterende school. Wereldoriëntatie zal in onze school steeds meer het inhoudelijke hart van het onderwijs moeten worden, waar de andere inhoudelijke gebieden worden toegepast. Kenmerkend voor W.O. is het ervaren, ontdekken en onderzoeken, naast het luisteren, werken en spelen met verhalen. De inhouden van W.O. worden beschreven in zeven ervaringsgebieden. In gesprekken met stamgroepleiding is aan de orde geweest hoe je dit terug zou kunnen zien op onze school. Daarover zijn de volgende kernwoorden vastgelegd: Context leren, vakoverstijgend|in samenhang leren, inzicht en kennis toepassen, leren vanuit leerlijnen en doelen, rijke variatie in leerbronnen, interactief en samenwerkend. 

Lesaanbod

Uit het visietraject is gebleken dat het team, de WO projecten wil integreren in meerdere vakgebieden en een centrale plek wil geven binnen ons ritmisch weekplan. We hebben afgesproken  verschillende vakken te integreren in WO en enkele vakken cursorisch te geven. Integreren: begrijpend lezen. kunst en cultuur, burgerschap en sociale vorming, taal onderdeel spreken en luisteren. Aparte cursussen: technisch lezen rekenen, onderdelen van taal en spelling (ww spelling) topo, Engels.

Tussendoelen

We gaan uit van de SLO tussendoelen voor de inhoudelijke kennis van WO, we werken met een driejarige cyclus, waarin alle doelen aan bod komen. Geïntegreerd is daarbij Techniek, Onderzoekend- en ontwerpend- en ondernemend leren. (Wetenschap) Leidraad is hierbij de stappen vanuit het Wetenschappelijk Knooppunt Utrecht (WKU). 

Op de Heijenoordschool werken we met  projecten die vier tot zes weken duren. Per jaar zijn er zes tot zeven projecten die vaststaan. De onderbouw gebruikt de seizoenen als leidraad en heeft als bronnenboek de beschikking over “Kleuterplein” | Kleuteruniversiteit. De middenbouw maakt gebruik van de WO methode ‘Alles in een’ (als bronnenboek). De bovenbouw heeft de tijdvakken als leidraad. Topografie wordt als een apart onderdeel aangeboden. 
Twee keer per jaar is er een schoolproject. Het eerste schoolproject is gekoppeld aan het thema van de Kinderboekenweek het tweede project is gekoppeld aan thema’s die rouleren binnen een zesjarige cyclus.

De Thema's zijn:

  • Duurzaamheid
  • Robotica
  • Schoolomgeving
  • Middeleeuwen
  • Sterren en planeten
  • Voeding

Kennis

De stamgroepleiders op de Heijenoordschool hebben kennis van en kunnen lesgeven vanuit SLO OJW doelen. Stamgroepleiders hebben inzicht in welke doelen er aan bod moeten komen en hebben een duidelijk overzicht. Naast de kennis van WO is het ook belangrijk dat er voldoende kennis is van de doelen van de vakgebieden die geïntegreerd gaan worden zoals taal.