Rekenonderwijs

Dit schooljaar 2020-2021 werken met de groepen 3 | 8 met de methode Wereld In Getallen 4. Vanaf februari 2021 starten de 3e jaars met een nieuwe methode: Getal & Ruimte Junior. Vanaf schooljaar 2021-2022 werken de groepen 3 | 8 schoolbreed met Getal & Ruimte Junior.

Wereld In Getallen (WIG)

We werken met de methode Wereld In Getallen 4 in de groepen 3 t|m 8. stamgroepleiders hebben zicht op de doelen per leerjaar en per lesblok. Er is een start gemaakt met het maken van een kwaliteitskaart voor het automatiseren deze wordt nog doorontwikkeld. Op onderdelen van de methode zijn afspraken op teamniveau gemaakt over het gebruik ervan. 
De groepen 1 en 2 werken gericht aan rekendoelen, de stamgroepleiders hebben zicht op wat kinderen  aan het eind van groep 1 en 2 moeten beheersen. De leerinhouden sluiten van de ene bouw naar de volgende goed op elkaar aan. Wanneer hier zorgen over zijn vindt er bouwoverstijgend overleg plaats en zetten wij aangepaste afspraken op papier.
 

Getal & Ruimte Junior

Met aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap komt elk kind verder
Om goed te leren rekenen, heb je herhaling nodig in een duidelijke structuur.

Getal & Ruimte Junior gebruikt daarom een heldere en gestructureerde rekendidactiek met aandacht voor één onderwerp en duidelijke rekenstrategieën. Kinderen krijgen iedere dag instructie en gaan in kleine stapjes van oefenen naar toepassen.

Getal & Ruimte Junior biedt duidelijke en altijd werkende strategieën en elke dag is er tijd voor automatiseren en memoriseren. Kinderen komen sneller verder, zonder omwegen. Dit geeft zelfvertrouwen!