Burgerschapsvorming

Onze samenleving is de afgelopen decennia veranderd onder invloed van de toegenomen welvaart, democratisering, emancipatie, ontkerkelijking en individualisering.
Deze ontwikkelingen zijn al vaak beschreven en hebben één ding gemeen: het leven ligt minder vast, er is meer ruimte om eigen keuzes te maken. De keerzijde hiervan is dat er ook minder houvast is en een grotere onzekerheid is ontstaan. Ook op het terrein van de opvoeding.

De huidige samenleving kenmerkt zich door een grote sociale diversiteit. Hoewel heterogeniteit en pluriformiteit kansen biedt voor een positieve ontwikkeling van jongeren wordt er geconstateerd dat er de afgelopen periode eerder sprake is van zich verscherpende tegenstellingen en afnemende sociale cohesie. 
Een antwoord op bovenstaande ligt in een ‘verdichting van de opvoeding’: op veel meer plekken in de samenleving dienen volwassenen hun pedagogische verantwoordelijkheid weer op te nemen.

Onze school stelt zich als opdracht een pedagogische setting te creëren (door samenwerking met leerkrachten, professionals in welzijn, kinderopvang, maar ook ouders) die toegerust is om opvoedingsverantwoordelijkheid op zich te nemen. 

Hierdoor wordt niet alleen de balans tussen steun en toezicht weer hersteld maar ook gewerkt aan het bevorderen van sociale cohesie. Hiermee brengen wij kinderen al op jonge leeftijd kennis, houding en vaardigheden bij op het gebied van democratisch burgerschap en geven wij als zodanig vorm aan een goed pedagogisch klimaat en leveren wij een bijdrage aan actief burgerschap en sociale integratie.

De Heijenoordschool functioneert als een democratische leef- en werkgemeenschap, als een oefenplaats waarin democratie door de kinderen op een vanzelfsprekende manier wordt beleefd.

De school als oefenplaats; de school brengt burgerschap en integratie ook zélf in praktijk; ze zijn zichtbaar in de school en leerlingen kunnen er zelf mee oefenen. Actief burgerschap sluit goed aan bij de visie van jenaplan om een leef- en werkgemeenschap van kinderen, groepsleiders en ouders te zijn. Een plaats waar kinderen leren om relaties te leggen met anderen en met de wereld om hen heen. Openheid naar de samenleving en de diversiteit die daarin aanwezig zijn, Maar ook een plaats waar kinderen zichzelf leren kennen, een eigen mening ontwikkelen en eigen keuzes maken. (Zie Jenaparlement). Basiswaarden en democratische rechtsstaat: De school bevordert basiswaarden en de kennis, houdingen en vaardigheden die nodig zijn voor participatie in de democratische rechtsstaat. Burgerschap is daarom niet als vak ingevoerd.

Kinderen werken  met verschillende soorten teksten die aansluiten bij hun interesse  en belevingswereld. De teksten die gebruikt worden, zijn een onderdeel van het W.O. thema. De kinderen krijgen strategieën aangeleerd om teksten te kunnen begrijpen.
Begrijpend luisteren|lezen is het vermogen om teksten te begrijpen. De lezer geeft in interactie met de tekst betekenis aan de woorden, de zinnen en de tekst als geheel.

Samenhang met andere kennisgebieden.

Begrijpend luisteren|lezen is sterk in samenhang met mondelinge taalvaardigheid, woordenschat en kennis van de wereld, leesplezier en leesmotivatie en schrijven|stellen.