Stel cookie voorkeur in

Werkwijze en ambities

De MR Heijenoordschool wil namens haar achterbannen invloed uitoefenen op nieuwe en van belang zijnde (beleids-) ontwikkelingen die op de school afkomen. De MR wil daarnaast op de volgende onderwerpen een proactieve rol vervullen: 

1. Kwaliteitszorg in de meest brede zin van het woord: in feite vinden wij als MR niet zozeer het instrument belangrijk maar veel meer de kwaliteit met betrekking tot de besluitvorming, de monitoring van genomen besluiten en niet in de laatste plaats ook de communicatie over de besluitvorming.

2. Communicatie (informatievoorziening, verzoeken, inzet) vanuit het bevoegd gezag richting ouders en personeel. De MR heeft inmiddels de beschikking over een communicatieplan; dit wil zij jaarlijks actualiseren en ook ten uitvoer brengen;

 

 • Jaarlijks in september de speerpunten en bijbehorende doelen voor dat jaar te benoemen en deze     onderwerpen onder te brengen in de bestaande commissies die zich de inhoud en ontwikkelingen van het onderwerp eigen maken en daarover de overige leden informeren alsmede, indien relevant, de achterban;

 • Twee keer per jaar een gesprek met het bevoegd gezag: het 1e gesprek aan het begin van het schooljaar over de beleidsagenda (op basis van het Schoolontwikkelingsplan) van het bevoegd gezag, hoe de MR daarmee wil omgaan en de eigen speerpunten. Het 2e gesprek is evaluatief (terugblik op het afgelopen jaar) en vindt plaats in juni;

 • We verzoeken de directie voorgenomen besluiten waarop de MR instemmings- dan we adviesbevoegdheid heeft op schrift tijdig en compleet aan te leveren, hierbij rekening houdend met de geldende procedures en termijnen;

 • Voor de MR is het van belang dat we worden meegenomen in het proces van beleidsvoering en voorgenomen besluitvorming, daarbij tijdig worden geïnformeerd en niet voor het eerst pas geconfronteerd te worden met een definitief besluit (waarover de MR instemmings- of adviesbevoegdheid heeft). Dit heeft als voordeel dat de MR dan ook in staat is, indien gewenst, haar achterban te raadplegen. Daarnaast kan dit de procedure bij instemmings- of adviesbevoegdheid verkorten;

 • Een open dialoog met het bevoegd gezag houden. Dit door elke MR vergadering tijd in te ruimen voor het bevoegde gezag en waar nodig tussentijds te communiceren met het bevoegd gezag;

 • Zorgdragen voor periodieke (tweemaandelijkse) communicatie met de achterban op basis van het communicatieplan (rol van de MR / Notulen op de site / nieuwsbrief);

 • Iedere MR-vergadering stil staan bij zowel de speerpunten als het proces (reflectie);

 • Regelmatig bestuderen van de websites van het AOb en de Vereniging Openbaar Primair Onderwijs;

 • Steeds de afweging te maken of het wenselijk of noodzakelijk is om deskundig (extern) advies in te winnen;

 • Aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de GMR;

 • Tijdig beschikken over relevante stukken;

 • Te komen tot een werkplan en publiceren van een jaarverslag (wettelijk verplicht);

 • We zorgen ervoor dat we de taken binnen de gestelde tijd afmaken en afspraken nakomen.
   

'Ik ben nu voor het derde jaar lid van de MR en ik ga met veel plezier naar de bijeenkomsten.'