Stel cookie voorkeur in

Nederlandse Jenaplanvereniging

Als Jenaplanschool zijn we lid van de NJPV en hebben we de 20 basisprincipes van het Jenaplanonderwijs in ons schoolontwikkelingsplan opgenomen. Deze basisprincipes zijn richtinggevend voor onderwijs en opvoeding en onder te verdelen in drie groepen: Mensen - School - Samenleving.

Enkele basisprincipes van het Jenaplanonderwijs

  • Elk mens is uniek met zijn eigen waarde en waardigheid, die onvervangbaar is. 

  • Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo aangesproken.

  • Elk mens wordt als cultuurvernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken.

  • In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef -en belevingswereld van de kinderen als aan de cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen worden beschouwd voor de hier geschetste persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

  • In de school wordt het onderwijs vorm gegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering.

  • In de school vinden gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van een kind en in overleg met dit kind.

  • Mensen werken aan een samenleving die ieders onvervangbare waarde respecteert.

  • Mensen werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor ieders identiteitsontwikkeling.


   

Het Jenaplanconcept

Sinds 1974 is onze school een Jenaplanschool. Het Jenaplanconcept is al een stuk ouder. In de vernieuwingsbeweging van de opvoeding van kinderen na de Eerste Wereldoorlog speelde Peter Petersen een grote rol. Petersen werkte als hoogleraar op de universiteit van de stad Jena aan de theorie en tegelijkertijd, in de bijbehorende oefenschool, aan de ontwikkeling van de praktijk van het Jenaplanonderwijs. Deze vernieuwing wordt gezien als een visie op onderwijs, opvoeding en maatschappij en de rol van het kind daarin.

In Utrecht en Amsterdam werden in 1964 de eerste Jenaplanscholen opgericht. Nu zijn er ongeveer 200 Jenaplanscholen in ons land, waarvan de Heijenoordschool er dus één is. Het Jenaplanconcept wil kinderen zo goed mogelijk begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Het veronderstelt en wil bouwen aan een samenleving, waarin alle mensen gelijk in rechten en waardigheid worden beschouwd.

Het erkent dat ieder kind een uniek wezen is, dat er recht op heeft zijn eigen identiteit op te bouwen. De begeleiders hebben de plicht de eigen mogelijkheden van elk kind te onderzoeken en te stimuleren, om hem zo goed mogelijk te helpen bij het vormen van zijn persoon. Het vormen van een persoonlijkheid kan alleen in een gemeenschap. Een van de gemeenschappen waarin een kind opgroeit is de schoolgemeenschap.

Op de Heijenoordschool willen wij de kinderen leren een volledig functionerend lid van die gemeenschap te zijn, dienstbaar aan die gemeenschap, maar ook weerbaar, kritisch opkomend voor zichzelf en anderen.
Wij willen het kind leren zijn vrijheid goed te gebruiken: leren dat vrijheid met verantwoordelijkheid te maken heeft. Het zal de vrijheid van andere leden van de gemeenschap moeten aanvaarden, mogelijk maken en stimuleren.

Zo maken wij met elkaar - kinderen, ouders en leerkrachten - van onze school een levendige en kleurrijke school. Net zo kleurrijk en levendig als de rest van onze samenleving.

 

'Mijn kind voelt zich helemaal thuis op school, ze wordt gezien en ik zie haar groeien.'