Stel cookie voorkeur in

Middenbouw

In de middenbouw zitten de kinderen van de 3,e  4e en 5e jaars.
We hebben vijf middenbouw stamgroepen die veel samenwerken met elkaar, maar ook met onderbouw en bovenbouw. Aan het begin van elk schooljaar bedenken we samen een stamgroepsnaam. ( de namen zijn nog niet bekend)

 

Dit jaar hebben we de volgende middenbouw stamgroepen:

Stamgroep Paula/Anke L: 

Stamgroep: Annemiek/Jacqueline B:  

Stamgroep Nikki.:  

Stamgroep Anke S./ Anke L: 

Stamgroep: Manna K/ Anke L. : 

Ook in de middenbouw werken we met het ritmisch weekplan waarbij we de vier basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs hanteren; gesprek, spel, werk en viering.

 
Gesprek

We starten en sluiten de dag af in de kring. De kring is de plek waar we elkaar ontmoeten voor gesprekken, voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën, of om dagelijkse dingen te bespreken. Presenteren, met elkaar praten, naar elkaar luisteren en vragen stellen zijn vaardigheden die we op deze wijze oefenen. In de middenbouw wordt de inbreng van de kinderen in de kring steeds groter.

Er zijn kringen die door de kinderen voorbereid worden, zij bepalen het onderwerp en de inhoud en geven hier in de middenbouw zelf steeds meer sturing aan. Het presenteren en leiden van een kring zijn vaardigheden die zij hierbij leren. De groep oefent met het geven van feedback, wat ging er geweldig en waar zou iemand nog mee kunnen oefenen; de tops en tips. Kringen die in de deze bouw aan de orde komen zijn: boeken- , kunst- , vertel-, nieuws- de W.O. kring en de ik- kring.  Extra informatie om een kring samen met je kind voor te bereiden kun je vinden onder de rode knop.

Doelen-kringen-middenbouw.docx

 
Spel

In de middenbouw is er een overgang van veel vrij spel naar meer geleid spel.

Sport en spel: twee keer in de week hebben de kinderen gymles in de sportzaal van Groot Klimmendaal. De kinderen dragen dan gymkleding (broekje/shirt en gymschoenen)
De 5dejaars hebben dit schooljaar 6 keer een les schoolzwemmen. Deze is gericht op "overleven in het water". Paula zal met alle 5dejaars meegaan naar het zwembad. Zij zal ondersteund worden door "hulpouders". Deze lessen zullen nog gepland worden. Jullie horen dat zodra er meer bekend is.

In juni kunnen alle  kinderen meedoen aan het voetbaltoernooi dat door ouders wordt georganiseerd. Hier hebben we ieder jaar weer hulp bij nodig. Voor dit schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe ouders dit dit toernooi willen organiseren. Er ligt al een heel draaiboek klaar, dus wie durft het aan? 

Vrij spel: Vooral in het begin van het schooljaar zullen de 3dejaars nog veel spelen. Na het werken aan de lees- en rekenwerkjes zijn er momenten dat de kinderen even kunnen spelen. Dit kan met de speel/leesset horend bij de leesmethode, met de kapla/lego/knex, of met gezelschapsspelletjes uit de kast.

Ook zijn er momenten dat we met de hele stamgroep spelen. Ook dan kan er gekozen worden uit bovenstaande activiteiten. Het samen plezier maken, het samen beleven staat dan centraal.

We doen ook veel spelletjes in de kring, samen beleven, samen plezier maken, durven in een grote groep, leren van elkaar staan hierbij centraal.

 
Werk 

In ons hele onderwijs staat betekenisvol leren voorop. In de middenbouw verschuift het accent van spelend naar schoolser leren.

Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Dat betekent dat we naast de twee schoolprojecten, aan middenbouwprojecten werken.  Dit doen we vooral op de middagen. De vakken begrijpend lezen/taal/onderwijstuin en creatieve vorming/drama/muziek worden aan de thema’s gekoppeld. 

In het schooljaar 2019-2020 verdiepen wij ons in de middenbouw,  naast de schoolprojecten (vervoer/op reis & Robotica) in de volgende thema’s: De Gouden weken(groepsvorming)+  Geloven,  seizoenen, Sinterklaas, kerst, Bouwen/Gebouwen, de kinderjury, de onderwijstuin thema dieren.

In de onderwijstuin starten we elke voorjaar met de 4dejaars. Elke stamgroep heeft een aantal gewassen. Een hulpouder(s) gaat wekelijks/2-wekelijks met een klein groepje kinderen de tuin in, om zaadjes te planten, de tuin te verzorgen en te kijken wat er gebeurt. In het najaar gaat dezelfde groep kinderen door. Zij zijn dan 5dejaars. Nu komt het stukje oogsten. Dit sluiten we vaker af met een oogstfeestje. We bakken/koken dan gerechtjes van de producten uit de tuin. 
We proberen wekelijks met de hele stamgroep de onderwijstuin in te gaan. De ene keer vrij rondlopen en verwonderen, de andere keer een wo-les gekoppeld aan de planten/dieren of het wo-project waar we mee bezig zijn.

In de ochtend en wisselend ook het eerste deel van de middag staat het leren lezen en schrijven, spelling en rekenen centraal. Gedurende het blokuur krijgen de 3de, 4de en 5de jaars afwisselend instructie aan de instructie/midden-tafel. De andere kinderen zitten in gemengde tafelgroepjes en werken met behulp van hun dag- of weektaak aan hun werk. Kinderen worden in de middenbouw steeds zelfstandiger. Gedurende de 20 minuten dat de stamgroepsleider uitleg geeft, mogen zij haar niet storen. Hulp vragen doen zij in hun tafelgroepje, aan hun maatje, of een ander kind in het groepje.  Hierbij leren kinderen om ook de stof aan elkaar uit te leggen. Wanneer er toch een stamgroepsleider  nodig is om verder te komen, kiezen zij een andere opdracht van de weektaak. De stamgroepsleider loopt na de instructie een ronde door de groep en kan dan de kinderen helpen.

Als het werk van hun dag of weektaak af is, zijn er kasten met keuzemateriaal. Verschillende spelletjes en opdrachten zorgen ervoor dat kinderen spelenderwijs, alleen of samen oefenen met de lesstof uit de middenbouw. Elke stamgroep heeft de beschikking over 4 chromebooks. Hierop worden de programma's van de MB geoefend. (wereld in getallen, Staal, VLL)

In alle middenbouwgroepen is er ouderhulp. Twee/drie keer per week komen ouders een half uurtje oefenen met kinderen die wat extra hulp/uitdaging nodig hebben. Dit gebeurt buiten de groep.

Naast het werken/ oefenen op school vinden wij het ook belangrijk dat kinderen thuis oefenen. Ouders weten op die manier waar kinderen mee bezig zijn op school en de kinderen voelen dan ook dat ze door ouders gesteund worden. Samen zorgen we zo voor de ontwikkeling van het kind.
Hoe je kunt oefenen kun je vinden onder de rode knoppen onderaan. Daar zijn ook documenten toegevoegd die gebruikt kunnen worden bij het oefenen.

Oefenen 3e jaars

Oefenen 4e jaars

Oefenen 5e jaars

VLL-thuis-oefenen.pdf

Stappenplan-3de jaars.pdf

 

 


Viering

In de stamgroep zijn er veel momenten om met elkaar te vieren. Verjaardagen van de kinderen of de stamgroepsleiders, begin en eind van projecten, kerst, carnaval, soms de geboorte van broertjes en zusjes etc. De ene keer vindt het vieren plaats in de eigen stamgroep, soms in clusters, met de andere middenbouwgroepen en soms ook schoolbreed.

Elk schooljaar is er 1 duo-viering. Dit is een viering samen met een MB of een BB groep. We werken dan aan toneel/dans/zang/decor. Ouders zijn welkom bij deze viering.
Naast de duo-viering zijn er maandvieringen, deze vinden maandelijks plaats met het cluster. Hierbij zijn geen ouders aanwezig.
Ook worden de twee schoolprojecten afgesloten met een project-viering. Hierbij laten we zien wat we geleerd hebben tijdens het project. Ouders zijn bij deze vieringen welkom!

Een bijzondere viering in de middenbouw is aan het eind van het schooljaar. De groep neemt afscheid van de 5de jaars, zij mogen na de zomer starten in de bovenbouw. Nog 1 keer staan de oudsten dan in het zonnetje.

Samen vieren zorgt voor verbinding. In de middenbouw krijgen de kinderen steeds meer ruimte om zelf invulling te geven aan de verschillende vieringen. Hierbij heeft elk kind eigen talenten die ingezet kunnen worden. Het ene kind is een echt podiumbeest, terwijl een ander kind zich liever buigt over een mooi decor. Uiteindelijk komen alle talenten samen in een mooie en verzorgde viering. Iets waar je als groep trots op mag zijn.

 

 

Klasbord

Als ouder kun je actuele zaken van de stamgroep volgen via de Klasbord, Klasbord is een app en is gratis te downloaden in de App Store/Google Play/microsoft. Elke stamgroep heeft een eigen code die is op te vragen bij de stamgroepsleider. Het is belangrijk wekelijks de app te bekijken om geen informatie te missen.

Informatie over klasbord

Bijzondere activiteiten

Bijzondere activiteiten:

Stamgroepsdag; dit is een dag (meteen in de eerste week), waarbij de kinderen elkaar beter leren kennen, er worden dan vooral veel groepsactiviteiten gedaan, om te oefenen met het samenwerken en het samenspelen, en om elkaar beter te leren kennen. Welke kinderen zitten in onze stamgroep, wat vinden we leuk om te doen, welke regels vinden we belangrijk. Het samen staat centraal. Van hieruit gaat de groepsvorming verder.

IXperium; elk schooljaar bezoeken we dit centrum om kennis te maken met ict toepassingen en robotisering.

Natuurcentrum Arnhem: Elk schooljaar bezoeken we een NCA-centrum., of krijgen we een buitenles door een medewerker van het NCA centrum. Hier wordt een les verzorgd in een bepaald thema. 

Schoolreis; we wisselen per twee jaar de af; een busreis en een schoolreis in de buurt van school rondom een thema; Komend schooljaar is het bosspel gepland en gaan we niet op reis.

Kinderjury: Elk schooljaar doen de 4de en 5de jaars mee met de kinderjury. Zij lezen dan 3 boeken die geselecteerd zijn voor de kinderjury. Vervolgens mogen de kinderen stemmen op hun top 3. Landelijk wordt dan bepaald welk boek gekozen wordt tot winnaar. Meestal start dit in maart, maar de kinderen kunnen al eerder starten met lezen. (3dejaars die ook graag mee willen doen, mogen ook meedoen)

Afvalestafette: De Afvalestafette is georganiseerd door Natuurcentrum Arnhem, het KinderWijkTeam en Gemeente Arnhem. In maart gaan we samen de wijk in om zwerfafval op te ruimen.

Jenaparlement: in het parlement wordt elke midden- en bovenbouwstamgroep door een kind vertegenwoordigd. 

 

 

'Dat een kind eerst verbaasd is over wat hij kan en dan heel trots komt laten zien wat hij gedaan heeft. Dat zijn geweldige momenten.'

 

Gymrooster

We gymen in de gymzaal van Klimmendaal, dit is op loopafstand van school.

Maandag

11.00-11.45 uur   Annemiek

12.30-13.15  Manna

13.15-14.00    Paula

Donderdag

8.45-9.30 uur   Annemiek

9.30-10.15 uur     Nikki

10.15-11.00 uur    Anke

Vrijdag

08.45-9.30 uur    Manna

09.30 - 10.15 uur    Paula

10.15 - 11.00 uur    Nikki

11.00 - 11.45 uur    Anke