Stel cookie voorkeur in

Bovenbouw

In de bovenbouw zitten de kinderen van groep 6, 7 en 8. Wij hebben vijf bovenbouw stamgroepen die veel samenwerken met elkaar maar ook met onderbouw en middenbouw. Aan het begin van elk schooljaar bedenken we samen een stamgroepsnaam.

Dit jaar hebben we de volgende bovenbouw stamgroepen:

Stamgroep Jacqueline W.:  De toettoetautootjes

Stamgroep Dennis: The oldtimers

Stamgroep Wilma/Paula: De wielen van de bus 

Stamgroep Christian: De wonderlijke wereldreizigers

Stamgroep Brigitte/Jacqueline B.: De kwakende oude eendjes 

 

In de bovenbouw werken we met het ritmisch weekplan waarbij we de vier basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs hanteren; gesprek, spel, werk en viering.

 

 
Gesprek

We starten elke dag in de kring. In de kringgesprekken vragen we van de kinderen een aandachtige luisterhouding, leren we de kinderen vragen te stellen, hun mening te uiten, de ander te overtuigen en met elkaar te discussiëren over een ingebracht onderwerp. 

De kinderen bereiden, net als in de middenbouw, zelf kringen voor. In de bovenbouw zoeken we naar verdieping qua inhoud en in de wijze van informatie presenteren. De thema's van de kringen wisselen jaarlijks. In het schooljaar 2019-2020 komen de volgende kringen aan bod: 

• De boekenkring (promotie van een boek)
• De W.O. kring (gekoppeld aan wereld oriëntatie)
• De feestdagenkring (hierin staat een feestdag centraal)
• De beroepenkring (hierin staat een beroep centraal)
• De duo-kring (samen met een stamgroepsgenoot wordt een kring naar keuze voorbereid) 

 
Spel

Twee keer per week hebben de kinderen gymles in de sportzaal van Groot Klimmendaal. In één gymles staat spel centraal en de andere gymles is een toestel les. Ieder jaar wordt er door Sportbedrijf Arnhem een schoolvoetbaltoernooi georganiseerd,. Hier kunnen de kinderen vrijwillig aan deelnemen. Daarnaast kunnen de kinderen in het schooljaar 2019-2020 tijdens de Sportdag op Papendal kennismaken met verschillende bekende en onbekende sporten door het volgen van verschillende sportclinics. 

 
Werk

Door het gehele schooljaar, in periodes van 4-6 weken, werken we vanuit Wereldoriëntatie aan thema’s. In het schooljaar 2019-2020 komen de volgende thema's aan bod:

 

 

  • Media
  • Ontdekkers en Hervormers
  • Regenten en Vorsten
  • Verkeer
  • De mens  
  • Pruiken en Revolutie 

Daarnaast werken we twee keer per jaar met de hele school aan een thema. Dit jaar zijn dat de thema's Vervoersmiddelen - Reis je mee? ( kinderboekenweek) en Robotica.  In de projecten leren we kinderen o.a. te onderzoeken, nieuwsgierig te zijn, zelf leervragen te stellen en te formuleren, creatief te denken, samen te werken en om te gaan met ICT. De vakgebieden begrijpend lezen en kunst- en cultuur koppelen we aan de verschillende thema’s.

Net als in de middenbouw, werkt de bovenbouw met blokperiodes. Tijdens een blokperiode geeft de stamgroepsleiding roulerend instructie  aan de 6e, 7e en 8ste  jaars. De nadruk ligt hierbij op taal, lezen, rekenen en spelling. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan Engels, topografie en kunstzinnige vorming.

De kinderen werken met een weektaak. Dit is een overzicht waarop al het werk van die week staat beschreven. De kinderen leren te plannen door het werk zelf over de week heen te verdelen. Naast de basisstof wordt de weektaak eventueel aangevuld met extra oefenstof of verrijkende opdrachten.

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen geleidelijk aan ook meer huiswerk mee naar huis, namelijk het leren van topografie, Engels, het maken van een werkstuk en het voorbereiden van kringen. De 6e en 7e jaars maken één keer per jaar een werkstuk over een zelf gekozen onderwerp. De 8e jaars maken naast dit werkstuk ook nog een werkstuk over een onderwerp uit de Canon van Nederland. 

 
Viering 

In de bovenbouw zijn er verschillende momenten die we met elkaar vieren: verjaardagen van de kinderen, afsluitingen van een project, kerst en carnaval. De ene keer vindt het vieren plaats in de eigen stamgroep, soms in clusters (met een andere midden- en bovenbouwgroep), soms met de andere bovenbouwgroepen en soms ook schoolbreed.

Een bijzondere viering in de bovenbouw is de eindviering van de 8e jaars waarin ze hun afscheid van de basisschool vormgeven. In februari starten we samen met de kinderen met het maken van een verhaal. We vragen ouders voor hulp tijdens het oefenen met verschillende groepjes kinderen. Ouders met specifieke kwaliteiten op gebied van toneel, dans, muziek zijn hierbij extra welkom. 
 

 

Klasbord

Als ouder kun je actuele zaken van de stamgroep volgen via de Klasbord, Klasbord is een app en is gratis te downloaden in de App Store/Google Play/Microsoft. Elke stamgroep heeft een eigen code die is op te vragen bij de stamgroepsleider.

Informatie over klasbord

 

Bijzondere activiteiten

(specifieke data staan in de jaarkalender of worden in de  loop van het schooljaar bekend gemaakt.) 

• Kamp:  De bovenbouw gaat op kamp aan het begin van het schooljaar, meer informatie volgt.

• iXperium:  Dit schooljaar (2019-2020) bezoeken we het iXperium voor een workshop Robotica. 

• Schoolreis:  We wisselen per twee jaar af: het ene jaar een busreis en het andere jaar de sportdag op Papendal.

• Stamgroepsavond:  Eén keer per jaar organiseren de kinderen een stamgroepsavond op school.  

• Jenaparlement:  In het Jenaparlement wordt elke midden- en bovenbouwstamgroep door een kind vertegenwoordigd.

• Eindtoets:  15, 16 en 17 april 2020 maken de 8e jaars de verplichte eindtoets.

 

Naar het Voortgezet Onderwijs (VO)

Vanaf midden groep 7 bespreken we met het kind en de ouders regelmatig de wensen en mogelijkheden voor de keuze van het vervolgonderwijs. In begin van het schooljaar ontvangen ouders van de 7e en 8e jaars een overzicht van alle activiteiten met betrekking tot het Voortgezet Onderwijs. In november is er een stedelijke voorlichtingsavond over het V.O. Er zijn in januari op de verschillende scholen van het Voortgezet Onderwijs minilessen en open dagen te bezoeken. De definitieve keuze voor een V.O.-school en een ondertekend onderwijskundig rapport (OKR) moet 1 maart terug zijn op school. Voor 1 april moet je je kind hebben ingeschreven op een V.O. school. 

 

'Niets is mooier dan kinderen zich zien ontwikkelen tot zelfstandige mensen met hun eigen ideeën, kwaliteiten en initiatieven.'

 

Gymrooster

We gymen in de gymzaal van Klimmendaal, dit is op loopafstand van school.

Dinsdag  
10:45 - 11:30 uur   • Dennis
11:30 - 12:15 uur    • Wilma / Paula
12:30 - 13:15 uur   • Jacqueline W.
13:15 - 14:00 uur   • Brigitte / Jacqueline B.

 
Woensdag    
09:00 - 09:45 uur   • Brigitte / Jacqueline B.
09:45 - 10:30 uur    • Jacqueline W.  
10:30 - 11:15 uur        • Christian
11:15 - 12:00 uur        • Wilma / Paula


Donderdag
11:00 - 11:45 uur   • Christian
13:15 - 14:00 uur  • Dennis